Ogólne Warunki Sprzedaży

AlterPlant sp. z o.o. > Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI HODOWLI ROŚLIN OZDOBNYCH I HODOWLI SPOŻYWCZO-OGRODNICZEJ PLANTUM

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy materiału rozmnożeniowego i roślin, roślin ozdobnych i ogrodniczych, jak również materiałów ogrodniczych Plantum.
Złożono w Izbie Gospodarczej Rotterdam, w biurze w Gouda, w dniu 21 maja 2012 roku.
W przypadku niezgodności pomiędzy tekstem w języku niderlandzkim i tekstem tłumaczenia rozstrzygający jest tekst w języku niderlandzkim.

Artykuł 1
Definicje

1. Pod pojęciem „sprzedającego” należy rozumieć: osobę fizyczną lub prawną, która prowadzi działalność w zakresie dostarczania produktów, o których mowa w artykule 1 ustęp 3, i zawierania transakcji dotyczących tych produktów, w najszerszym tego słowa znaczeniu, w tym zajmuje się skupem i sprzedażą produktów, wynajmowaniem i/lub sprzedażą wyhodowanych we własnym przedsiębiorstwie produktów, rozmnażaniem kwiatów lub roślin.
2. Pod pojęciem „kupującego” należy rozumieć: osobę fizyczną lub prawną, z którą sprzedający zawiera umowę dotyczącą produktów wymienionych w artykule 1 ustęp 3.
3. Pod pojęciem „produktu” lub „produktów” należy rozumieć: Materiał rozmnożeniowy i/lub rośliny ozdobne i ogrodnicze, jak również materiały ogrodnicze, takie jak nawozy i środki ochrony roślin.

Artykuł 2
Zastosowanie

1. Te ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich sporządzonych przez sprzedającego ofert, sprzedaży, dostaw i zawartych umów dotyczących produktów opisanych w artykule 1 ustęp 3 tych warunków ogólnych.
2. Ewentualne warunki kupującego, wszelkiego rodzaju i jakkolwiek nazwane, nie mają zastosowania, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie.
3. Odmienne postanowienia muszą być wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej. W zakresie, w którym nie zastępują one postanowień niniejszych warunków ogólnych, należy traktować je jako warunki uzupełniające.
4. Egzemplarz tych warunków ogólnych został udostępniony kupującemu przez sprzedającego.

 

Artykuł 3
Oferta i ceny

1. Wszystkie oferty są niezobowiązujące, chyba że ustalono inaczej w formie pisemnej. Oferta obowiązuje maksymalnie przez 30 dni.
2. Poprzez pisemne potwierdzenie oferty przez kupującego umowę uważa się za zawartą, chyba że sprzedający złoży odwołanie w odwołanie w formie pisemnej w ciągu pięciu dni od daty wysyłki pisemnego potwierdzenia przez kupującego.
3. Jeżeli umowa zostanie zawarta za pośrednictwem agentów, akwizytorów i/lub innych pośredników i/lub dealerów, jest ona wiążąca dla sprzedającego dopiero po pisemnym jej potwierdzeniu przez sprzedającego.
4. Ceny są podane bez VAT i dodatkowych kosztów, w tym: kosztów transportu, opakowania, kontroli jakości i/lub badań fitosanitarnych, ceł wwozowych, podatków rządowych i innych opłat publicznych jak również opłat plantatorów i innych, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Jeżeli nie uzgodniono ceny, decydująca jest cena sprzedającego obowiązująca w momencie dostawy.
5. Sprzedający ma prawo dostosować ceny według zasady rozsądku i słuszności do poziomu ustalonego przez niego, jeżeli jego koszty wzrosły w znacznej mierze od momentu ustalenia ceny.
6. Jeżeli nie podano inaczej, ceny są podawane w EURO (€).
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego zapłaci on natychmiast 25% wartości sprzedaży brutto produktów, które miały być dostarczone, jako odszkodowanie za odstąpienie od umowy.
8. W przypadku gdy w wyniku wyżej wymienionego odstąpienia od umowy dane produkty nie będą nadawały się do sprzedaży lub będzie można je sprzedać tylko po obniżonej cenie, kupujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne różnice cenowe i inne szkody poniesione przez sprzedającego.
9. Obie strony umowy są zobowiązane do maksymalnego ograniczenia ewentualnej szkody powstałej w wyniku odstąpienia od umowy.

 

Artykuł 4
Zastrzeżenie sprzedaży

1. Zamówienia produktów, dla których należy zakupić materiał od kupującego, który w momencie zakupu jeszcze nie dojrzał, są przyjmowane przez sprzedającego z zastrzeżeniem normalnego średniego wzrostu dobrego materiału roślinnego o dobrym wyglądzie.
2. Częściowe lub całkowite niepowodzenie uprawy lub zbiorów produktów lub częściowe zepsucie produktów z jakiegokolwiek powodu podczas przechowywania zwalnia sprzedającego z jego obowiązku dostarczenia i z jego dalszych zobowiązań, chyba że wynika to z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony sprzedającego.
3. Jeżeli dostawa zamówionej odmiany produktu nie jest możliwa, z jakiegokolwiek powodu, sprzedający ma prawo dostarczyć inną odmianę produktu lub anulować zamówienie. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby w porozumieniu z kupującym dostarczyć możliwie równoważny produkt. Ta dostawa zastępcza będzie odbywała się na takich samych warunkach, jak pierwotnie uzgodniono. Jeżeli kupujący nie akceptuje innej odmiany produktu, ma on prawo do anulowania zamówienia tej odmiany produktu. Jeżeli zamówienie tej niemożliwej do dostarczenia odmiany produktu stanowi część bardziej rozbudowanej umowy, wtedy anulowanie dotyczy tylko tej niemożliwej do dostarczenia odmiany produktu, a umowa w pozostałej części jest nadal obowiązująca. Jeżeli dostawa innej odmiany produktu została uzgodniona, kupujący nie ma prawa do odszkodowania lub rozwiązania umowy.

 

Artykuł 5
Dostawa i transport

1. Dostawa ma miejsce loco zakład, chyba że uzgodniono inaczej. Przy dostawie ryzyko związane z odpowiednimi produktami, wraz z wszystkim, co jest z tym związane, przechodzi na kupującego.
2. Sprzedający po konsultacji z kupującym określa datę lub okres dostawy. Podane daty dostawy nie są uznawane jako terminy ostateczne. Jeżeli uzgodniony został termin dostawy, sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać tego terminu dostawy. Jeżeli sprzedający nie jest w stanie wykonać dostawy w ustalonym dniu lub w ustalonym terminie, poinformuje on o tym fakcie kupującego możliwie jak najszybciej. Po wzajemnej konsultacji strony ustalą nowy termin dostawy. Ta nowa data dostawy będzie od razu obowiązywać jako uzgodniony termin dostawy.
3. Jeżeli kupujący odbierze zamówione produkty przed ustaloną datą lub okresem dostawy zgodnie z tym, co określono w ustępie 2, wtedy wynikające z tego ryzyko ponosi całkowicie kupujący.
4. Jeżeli kupujący odbierze zamówione produkty lub chce je odebrać po upływie ustalonej daty dostawy, wtedy ponosi ryzyko wystąpienia ewentualnego obniżenia jakości produktu wynikłego z dłuższego przechowywania.
5. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z wcześniejszego lub późniejszego odbioru produktów określonego w ustępie 3 lub 4 tego artykułu ponosi kupujący.
6. Jeżeli po upływie ograniczonego czasu przechowywania, który można uznać za rozsądny, biorąc pod uwagę daną odmianę produktu, nie dojdzie do odbioru przez kupującego, a ryzyko utraty jakości i/lub zepsucia produktów nie pozostawi innego wyboru, zamówienie zostanie potraktowane jako anulowane przez kupującego. W takim przypadku kupujący jest zobowiązany do zapłaty za powstałe wskutek tego szkody po stronie sprzedającego.

 

Artykuł 6
Opakowanie / opakowanie transportowe / wózki użytkowe / palety

1. Zostanie naliczona opłata za jednorazowe opakowania i nie przyjmuje się zwrotu tych opakowań jednorazowych.
2. Wszystkie opakowania i opakowania transportowe, z wyjątkiem opakowań jednorazowych, pozostają własnością sprzedającego.
3. Sprzedający ma prawo do pobierania od kupującego ustalonej opłaty za wielokrotne używanie opakowań i innych materiałów trwałych, co zostanie osobno wyszczególnione na fakturze.
4. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu opakowań i opakowań transportowych sprzedającemu na własny koszt i w dobrym stanie oraz we właściwych warunkach higienicznych w ciągu 30 dni od daty dostawy lub bezpośrednio po zasadzeniu. Jeżeli uzgodniono, że sprzedający sam odbierze opakowania i opakowania transportowe, to kupujący ma obowiązek zadbać o to, aby opakowania i opakowania transportowe znajdowały się w dobrym stanie i aby były one przechowywane w taki sposób, by sprzedający mógł je odebrać w normalny sposób.
5. Kupujący nie może używać opakowań ani opakowań transportowych ani zezwalać na używanie ich przez osoby trzecie.
6. Jeżeli dostarczono również wózki użytkowe, kontenery toczne lub palety wielokrotnego użytku, to kupujący ma obowiązek zwrócić w ciągu 1 tygodnia identyczne wózki, kontenery toczne lub palety wielokrotnego użytku z tym samym sposobem rejestracji (takim jak chip lub etykieta), chyba że uzgodniono inaczej. Kupującemu nie wolno stosować ich do własnego użytku lub zlecać ich używania przez osoby trzecie.
7. W przypadku uszkodzenia lub utraty opakowań wielokrotnego użytku, wózków użytkowych, kontenerów tocznych, palet wielokrotnego użytku itd. kupujący jest zobowiązany do pokrycia sprzedającemu kosztów naprawy lub zastąpienia, jak również ewentualnych dodatkowych kosztów najmu powstałych w wyniku opóźnionego zwrotu.

 

Artykuł 7
Zapłata

1. Sprzedający ma prawo do żądania od kupującego zaliczki na poczet kwoty faktury w wysokości 50%.
2. Płatność musi zostać zrealizowana w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że uzgodniono inaczej.
3. Kupujący nie jest uprawniony do odliczenia od należnej ceny zakupu kwoty za stawiane przez niego roszczenie wzajemne.
4. Kupujący nie jest upoważniony do zawieszania swojego obowiązku zapłaty w przypadku złożenia reklamacji u sprzedającego dotyczącej dostarczonych produktów, chyba że sprzedający jasno wyrazi zgodę na zawieszenie płatności w zamian za oświadczenie o zabezpieczeniu.
5. Wszystkie płatności należy uiścić w biurze sprzedającego lub w formie wpłaty lub przelewu na wskazane przez sprzedającego konto bankowe.
6. Płatności należy dokonywać w EURO (€), chyba że na fakturze podano inaczej. W ostatnim przypadku sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego różnicami kursowymi.
7. W przypadku gdy kupujący nie wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań płatniczych zgodnie z postanowieniami ustępu 2 tego artykułu, uważa się to z mocy prawa za naruszenie postanowień umowy. W takiej sytuacji sprzedający może naliczyć odsetki w wysokości 1% miesięcznie od dnia naruszenia przez kupującego wskazanych w ustępie 2 zobowiązań płatniczych, przy czym część miesiąca liczona jest jako cały miesiąc. W przypadku opóźnienia w płatności sprzedający ma równocześnie prawo do obciążenia kupującego poniesionymi stratami wynikającymi z kursu walut.
8. Jeżeli kupujący nie dopełni terminowo swojego zobowiązania płatniczego lub w inny sposób nie wypełni jednego ze swoich zobowiązań, poniesie wszystkie uzasadnione koszty związane z uzyskaniem zapłaty, zarówno sądowe, jak i pozasądowe.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niewykonania lub dalszego niewykonywania zamówień lub umów, jeżeli kupujący nie zapłacił za poprzednie dostawy lub w inny sposób nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w stosunku do sprzedającego, lub istnieje zagrożenie, że się z nich nie wywiąże. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia poniesionych w wyniku tego szkód. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody u kupującego powstałe w wyniku niewykonania zamówień.
10. Kupujący mający siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej niż Holandia musi podać sprzedającemu w formie pisemnej jego prawidłowy numer identyfikacji VAT. Kupujący dostarczy sprzedającemu również wszystkie informacje i dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że produkty zostały dostarczone do innego kraju Unii Europejskiej niż Holandia. Kupujący zwolni sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności i niekorzystnych skutków wynikających z niewypełnienia lub niecałkowitego wypełnienia przez kupującego postanowień zawartych w tym ustępie tego artykułu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do podwyższenia należnej od kupującego ceny o stawkę VAT obowiązującą w stosunku do danej dostawy w przypadku dostawy na terenie Holandii.

 

Artykuł 8
Siła wyższa

1. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć: wszystkie okoliczności, które nie należą do bezpośredniej strefy wpływów sprzedającego, wskutek których w uzasadniony sposób nie może być wymagane wypełnienie postanowień umowy. Należą do niej między innymi strajki, pożary, ekstremalne warunki pogodowe lub środki rządowe oraz choroby i plagi z jednej strony oraz wady materiałów dostarczonych sprzedającemu z drugiej strony.
2. Jeżeli w wyniku działania siły wyższej umowa nie może zostać zrealizowana przez sprzedającego, sprzedający musi jak najszybciej poinformować kupującego na piśmie o zaistniałych okolicznościach.
3. W przypadku działania siły wyższej strony omówią zmianę warunków umowy lub całkowite lub częściowe rozwiązanie umowy.
4. Jeżeli strony w ciągu 10 dni od poinformowania o zaistniałych okolicznościach nie będą mogły dojść do porozumienia w sprawie zmiany lub rozwiązania umowy, wtedy każda ze stron może się zwrócić do sądu właściwego na podstawie postanowień artykułu 14.

 

Artykuł 9
Nieprzewidziane okoliczności

1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności u jednej ze stron, które są tak poważne, że druga strona, uwzględniając zasadę rozsądku i słuszności nie będzie mogła oczekiwać, że zawarta umowa będzie obowiązywać w niezmienionym stanie, to jedna strona umowy poinformuje drugą stronę umowy na piśmie o zaistnieniu nieprzewidzianych okoliczności i strony zastanowią się nad zmianą umowy lub całkowitym lub częściowym rozwiązaniem umowy.
2. Jeżeli strony w ciągu 10 dni od pisemnego poinformowania o zaistniałych okolicznościach nie dojdą do porozumienia na temat zmiany lub rozwiązania umowy, wtedy każda ze stron może się zwrócić do sądu właściwego na podstawie postanowień artykułu 14.

 

Artykuł 10
Gwarancje i reklamacje

1. Sprzedający gwarantuje, że produkty, które mają być dostarczone na podstawie umowy, spełniają wymogi regulaminów holenderskich instytucji kontrolnych, które obowiązują w momencie zawarcia umowy.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za tożsamość odmianową produktów, które ogólnie znane są jako będące poprawkami.
3. Sprzedający nie odpowiada za wzrost i kwitnienie dostarczonych produktów.
4. Kupujący będzie stale informowany przez lub w imieniu sprzedającego według jego najlepszej wiedzy i umiejętności o wszystkich sprawach dotyczących upraw, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony sprzedającego.
5. Sprzedający rejestruje stosowane przez niego środki ochrony roślin we własnej administracji. Odpisy tego rejestru są dostępne na żądanie dla kupującego.
6. O reklamacjach dotyczących widocznych wad, w tym ilości, wielkości lub wagi dostarczonego towaru, należy informować sprzedającego maksymalnie w ciągu dwóch dni od daty dostawy, a w ciągu ośmiu dni złożyć je w formie pisemnej u sprzedającego.
7. O reklamacjach dotyczących niewidocznych wad należy informować sprzedającego niezwłocznie po stwierdzeniu wady (w każdym przypadku w ciągu dwóch dni), a w ciągu ośmiu dni należy złożyć je w formie pisemnej u sprzedającego.
8. O reklamacjach należy zawsze informować sprzedającego w takim momencie, aby sprzedający miał możliwość skontrolowania produktu.
9. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:

a. Dokładny i wyczerpujący opis wady;
b. Miejsce przechowywania produktu, do którego odnosi się reklamacja.
c. Informacje o faktach, na podstawie których można stwierdzić, że dostarczone przez sprzedającego produkty i produkty odrzucone przez kupującego to te same produkty.

10. Jeżeli dostarczone produkty na mocy postanowień tego artykułu zostaną odrzucone przez kupującego i kupujący oraz sprzedający nie są zgodni co do polubownego rozstrzygnięcia sporu, wtedy kupujący musi odwołać się do niezależnego oficjalnie uznanego rzeczoznawcy, który sporządzi raport z ekspertyzy. Koszty sporządzenia raportu rzeczoznawcy, jeżeli odrzucenie jest uzasadnione, ponosi sprzedający, a jeżeli odrzucenie jest nieuzasadnione, pokrywa kupujący. W każdym przypadku koszty te zaliczkuje kupujący.
11. Reklamacje dotyczące części dostarczonych towarów mogą prowadzić do odrzucenia przez kupującego całej dostawy.
12. Obowiązkiem kupującego jest skontrolowanie (zlecenie kontroli) dostarczonej ilości z dostarczonej partii przy przyjęciu i zgłoszenie stwierdzonych odchyleń sprzedającemu zgodnie z postanowieniami ustępu 6 tego artykułu.
13. Wyrażenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty przez kupującego, niezależnie od uzasadnienia reklamacji.

 

Artykuł 11
Odpowiedzialność

1. Sprzedający nie ponosi żądnej odpowiedzialności, z wyjątkiem jakiegoś z przypadków wymienionych w tym artykule. W tego rodzaju przypadku odpowiedzialność sprzedającego ogranicza się do maksymalnej wartości faktury. W żadnym przypadku sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki szkód, utratę dochodów lub utratę zysków.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem siły wyższej, zgodnie z postanowieniami
artykułu 8, ustęp 1.
3. Wszelka odpowiedzialność sprzedającego za nieterminową dostawę zostaje niniejszym wykluczona, chyba że uzgodniona data dostawy zgodnie z postanowieniami artykułu 5 ustęp 2 została przekroczona o więcej niż siedem dni. W przypadku przekroczenia terminu dostawy o więcej niż siedem dni sprzedający musi zostać poinformowany w formie pisemnej o naruszeniu zobowiązań, przy tym kupujący musi wyznaczyć sprzedającemu rozsądny termin wypełnienia jego zobowiązań.
4. Odszkodowanie w przypadku reklamacji może mieć miejsce tylko wtedy, gdy reklamacja została złożona zgodnie z postanowieniami artykułu 10, okaże się uzasadniona i jest mowa o winie lub celowych zaniedbaniach sprzedającego. Poza tym odszkodowanie powinno być ograniczone do tej części dostawy, której dotyczy ta reklamacja.
5. Jeżeli część uprawy kupującego nie powiedzie się z winy dostarczonych produktów, wtedy, jeżeli sprzedający na mocy ustępu 4 tego artykułu jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za szkody, należne od sprzedającego odszkodowanie nie może być wyższe niż odsetek wartości faktury, który odpowiada tej części uprawy, która się nie powiodła u kupującego. Jeżeli przy zgłoszeniu szkody przez sprzedającego i kupującego wspólnie lub przez osobę trzecią zostanie stwierdzony odsetek nieprawidłowych, chorych lub słabych roślin, wtedy odsetek ten jest decydujący dla określenia maksymalnej odpowiedzialności sprzedającego.
6. Odszkodowanie nie może zostać skompensowane przez kupującego i nie uprawnia go do nieuiszczenia zapłaty za fakturę lub do nieterminowej płatności za fakturę.
7. Na obu stronach umowy spoczywa obowiązek możliwie jak największego ograniczenia ewentualnej szkody.
8. Każde możliwe roszczenie o odszkodowanie na mocy niniejszych warunków ogólnych ulega przedawnieniu po upływie jednego roku od daty dostawy odpowiednich produktów, jeżeli roszczenie takie nie zostało złożone u sprzedającego na piśmie.

Artykuł 12
Przeniesienie praw własności, zachowanie tytułu własności, zabezpieczenie

1. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępie 2 tego artykułu własność produktów przechodzi na kupującego w momencie dostawy zgodnie z postanowieniami artykułu 5 tych warunków ogólnych.
2. Wszystkie dostarczone produkty lub produkty, które mają być jeszcze dostarczone, a także powstałe z nich produkty, niezależnie na jakim etapie procesu uprawy się znajdują, pozostają wyłączną własnością sprzedającego do momentu całkowitej zapłaty wszystkich roszczeń, które sprzedający otrzymał lub ma otrzymać od kupującego, w tym w każdym przypadku roszczeń wymienionych w artykule 3:92 ustęp 2 BW Kodeksu Cywilnego.
3. Do momentu przeniesienia własności produktów na kupującego nie może on tych produktów zastawiać ani udostępniać żadnych praw do tych produktów osobom trzecim za wyjątkiem normalnego biegu jego działalności. Kupujący, na pierwsze żądanie sprzedającego, zobowiązuje się do podjęcia współpracy przy ustanowieniu zastawu na roszczeniach, które kupujący otrzyma lub ma otrzymać z tytułu dalszej dostawy do swoich odbiorców.
4. Kupujący jest zobowiązany do przechowywania produktów, które zostały dostarczone z zastrzeżeniem własności, z należytą starannością i w taki sposób, aby były rozpoznawalne jako pochodzące od sprzedającego.
5. Sprzedający jest uprawniony do odebrania produktów, które zostały dostarczone kupującemu z zastrzeżeniem własności i znajdują się jeszcze u kupującego, jeżeli kupujący nie wypełnia swoich zobowiązań płatniczych, ma trudności finansowe lub może popaść w trudności finansowe. Kupujący ma zapewnić sprzedającemu zawsze wolny dostęp do jego terenu i/lub budynków w celu przeprowadzenia inspekcji produktów i/lub wykonania praw sprzedającego.
6. Jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do zdolności płatniczej kupującego, sprzedający jest upoważniony do zawieszenia jego usług do momentu, gdy kupujący stworzy zabezpieczenie płatności. Jeżeli nie zostanie stworzone zabezpieczenie płatności w ciągu czternastu dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, sprzedający jest upoważniony do rozwiązania umowy. W takim przypadku kupujący ponosi powstałe po stronie sprzedającego koszty.

 

Artykuł 13
Hodowlana lub umowna ochrona odmian

1. Dostarczone produkty mogą być wykorzystywane przez kupującego tylko dla celów uprawy produktu końcowego
w przedsiębiorstwie kupującego. Produkt końcowy może być sprzedawany wyłącznie przez kupującego pod właściwą nazwą odmiany i ewentualną marką.
2. Materiał rozmnożeniowy i materiał roślinny odmian chroniony zgłoszonym lub udzielonym prawem do ochrony odmian w Holandii i/lub w jakimś innym kraju lub chroniony poprzez kontraktowy warunek łańcuchowy nie może być wykorzystywany do dalszego rozmnażania odmiany. Poza tym nielegalnie rozmnożony materiał rozmnożeniowy i materiał roślinny:

a. nie może być obrabiany na potrzeby rozmnażania,
b. nie może zostać wprowadzony do obiegu,
c. nie może być przedmiotem handlu,
d. nie może być wykonywany,
e. nie może być importowany,
lub nie może być przechowywany dla jakiejkolwiek z tych operacji.

3. Sprzedający ma prawo wejść na teren przedsiębiorstwa kupującego lub na parcele znajdujące się pod jego zarządem tam, gdzie znajduje się dostarczony przez sprzedającego materiał rozmnożeniowy lub roślinny, w celu dokonania przeglądu tego materiału lub jego oceny. Sprzedający poinformuje kupującego w odpowiednim czasie o swoim przybyciu.
4. Kupujący jest zobowiązany umożliwić bezpośredni dostęp do jego przedsiębiorstwa i upraw dla instytucji kontrolnych, które przeprowadzą działania kontrolne w imieniu właściciela jednej z dostarczonych mu odmian. Kupujący na żądanie musi zapewnić również bezpośredni wgląd do jego administracji, na przykład do faktur, które są istotne dla tej kontroli.
5. Jeżeli kupujący znajdzie mutanta w chronionej odmianie, musi niezwłocznie poinformować o tym listem poleconym właściciela praw hodowlanych i/lub jego przedstawiciela.
6. Na pisemną prośbę właściciela praw hodowlanych i/lub jego przedstawiciela kupujący musi odstąpić materiał testowy mutanta w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania tego wniosku.
7. Kupujący jest świadomy, że znalazca mutanta pochodzącego od podstawowej odmiany w odmianie chronionej musi uzyskać zgodę właściciela praw hodowlanych (właścicieli praw hodowlanych) dotyczącej „odmiany macierzystej” na wykorzystanie mutanta.
8. Kupujący jest szczególnie świadomy, że znalazca mutanta potrzebuje zgody właściciela praw hodowlanych (właścicieli praw hodowlanych) dotyczących „odmiany macierzystej” do wykonywania wymienionych w ustępie 2 działań dotyczących całego materiału mutanta, w tym materiału zebranego (a zatem także kwiatów, roślin i/lub części roślin).
9. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej współpracy wymaganej przez sprzedającego, w tym współpracy przy zbieraniu materiału dowodowego w przypadku, gdy sprzedający będzie brał udział w postępowaniu dotyczącym praw hodowlanych lub innych intelektualnych praw własności.
10. Kupujący upoważnia hurtownie, aukcje i/lub importerów i/lub eksporterów do udzielania informacji właścicielowi praw hodowlanych i/lub jego przedstawicielowi dotyczących ilości zebranego produktu, który kupujący sprzedaje z odmian właściciela praw hodowlanych. Oprócz tego kupujący udziela specyficznego upoważnienia aukcjom do udzielania informacji właścicielowi praw hodowlanych i/lub jego przedstawicielowi dotyczących ilości produktu, który jest przedmiotem obrotu na aukcji w ramach kodu „inne”.

 

Artykuł 14
Rozstrzyganie sporów

1. Do wszystkich umów, do których stosuje się te ogólne warunki w całości lub w części, zastosowanie ma prawo holenderskie.
2. Wszystkie spory (również te uwzględniane tylko przez jedną stronę) dotyczące lub wynikające z umów zawartych pomiędzy sprzedającym i kupującym, do których stosuje się te warunki ogólne, mogą być rozstrzygane przez holenderskie sądy właściwe na obszarze, na którym ma siedzibę sprzedający. Oprócz tego sprzedający ma zawsze prawo do wezwania kupującego przed sąd właściwy zgodnie z obowiązującym prawem lub wskutek obowiązującej międzynarodowej konwencji.

 

Artykuł 15
Postanowienia końcowe

Jeżeli jakaś część lub jakieś postanowienie w tych warunkach ogólnych naruszałoby jakieś bezwzględnie obowiązujące postanowienia krajowego lub międzynarodowego prawodawstwa, zostaną one uznane za nieuzgodnione, a w pozostałej części te warunki ogólne pozostaną wiążące dla stron. Wtedy strony skonsultują się w celu ustalenia nowego postanowienia, które w największym stopniu będzie odpowiadało zamiarom stron.